Jun3

Harlem International Festival

Jackie robinson bandshell, Harlem, NYC

Taikoza at 11 AM